INŽINIERSKE SLUŽBY

 

Zahŕňajú komunikáciu s úradmi, správcami inžinierskych sietí, zaistenie potrebných dokladov, povolení, a potrebných stanovísk orgánov štátnej správy a miestnej samosprávy. Výkonom inžinierskej činnosti zabezpečujeme prípravu a realizáciu... Jedná sa o odborný, technický a ekonomicky náročný proces, kde je potrebná vysoká odbornosť, skúsenosť a nezávislosť.

Naša spoločnosť zabezpečí obstaranie všetkých dokumentov, podkladov a žiadostí k:

 • ohláseniu drobnej stavby
 • ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác
 • ohláseniu jednoduchej stavby
 • zmene účelu využitia priestorov alebo objektov
 • zmene stavieb pred dokončením a dokončených stavieb
 • predĺženiu lehoty výstavby
 • odstráneniu stavby
 • územnému rozhodnutiu
 • stavebnému povoleniu
 • kolaudačnému rozhodnutiu
 • prideleniu súpisného čísla
 • povoleniu terénnych úprav

Stavebný zákon

v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona, ku ktorým zabezpečíme všetky podklady potrebné pre ich vydanie...

 • zabezpečíme doklady o vlastníctve - LV...,
 • snímky z katastrálnej mapy,
 • rozhodnutia, stanoviská, súhlasy, vyjadrenia, alebo iné opatrenia dotknutých orgánov ...

Prípadné otázky vám radi zodpovieme telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailu.